טוען ... אנא המתן ...
פקיעת חברות בארגון

במות החבר.

בפרישתו מן הארגון, ע"י הודעה בכתב למזכירות הארגון 30 יום מראש.
בהוצאתו מן הארגון על-פי הוראות תקנון זה.

עם פיטוריו או הוצאתו של החבר מהמשטרה, או משירות בתי הסוהר, אם הם באו בעקבות הרשעתו בעבירה שיש עמה קלון כמפורט בס' 9 לעיל, ובלבד שקיים בעניינו פסק דין חלוט.

התפטר מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, בטרם מלאו 24 חודשי שירות. אולם במקרים שייראו לנשיאות כמקרים מיוחדים, רשאית הנשיאות לאשר את המשך חברותו, אם הגיש בקשה לכך, תוך חודשיים ימים מיום התפטרותו ובקשתו אושרה על ידי רוב חברי הנשיאות.

עם עזיבת איש היחידות המיוחדות של המשמר האזרחי, את השירות ביחידה מיחידות אלו.
הוצאת חבר מן הארגון

הנשיאות הארצית, לאחר היוועצות עם ועד הסניף, תהיה רשאית ברוב דעות, להחליט על הוצאת חבר מן הארגון באחת מאלה:

החבר עבר ו/או לא מילא אחר הוראות תקנון זה או החלטה של מוסדות הארגון, העולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה.

החבר פועל בניגוד למטרות הארגון.

החבר עזב את הארץ לצמיתות.

החבר לא שילם מסיו עד תום שנת הכספים ו-30 יום אחרי שנשלחה לו אזהרה במכתב רשום.
הוגש נגד חבר כתב אישום, שיש בעבירות המנויות בו קלון כאמור בסעיף 9 לעיל, רשאית הנשיאות להחליט על השעייתו מן הארגון עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו. החלטה בדבר ההשעיה תהיה מנומקת ותנתן בכתב.

חבר המפר הוראות התקנון

היה והפר חבר הוראות תקנון זה יובא עניינו בפני נשיאות הארגון לשם החלטה האם יש לפתוח בהליך להוצאתו או להשעותו מהארגון. היה ויוחלט לעשות כן, יזומן החבר לישיבת נשיאות תוך מתן התראה של לפחות 30 יום לפני הדיון. מלוא החשדות, הטענות והמסמכים הקיימים והרלוונטיים לנושא הנדון כלפי החבר, יוצגו בפניו לפחות שבוע ימים לפני הדיון בעניינו. במועד שייקבע יקוים לו שימוע כאמור בכל דין ובפסיקת בתי המשפט. בתום שימוע זה תצביע נשיאות הארגון בהצבעה חשאית לגבי שאלת המשך חברותו בארגון. החלטה על הוצאת חבר אל מחוץ לארגון תתקבל ברוב של לפחות שני שלישים מחברי הנשיאות. החלטה על השעיה תתקבל ברוב רגיל.

היה ויוחלט על הוצאה/השעיה של חבר, תשלח אליו הודעה בכתב על כך בחתימת נשיא הארגון, לפי כתובתו הרשומה במשרדי הארגון. הוצאת החבר מהארגון בהתאם להודעה זו, תיכנס לתוקף 30 יום מיום המצאת ההודעה, אלא אם כן עירער החבר כפני רשם העמותות, כאמור לעיל ולהלן.

על החלטה להוצאה או השעיה של חבר כאמור לעיל תהיה לחבר זכות ערעור בפני רשם העמותות או בורר מטעמו. ערעור לרשם העמותות יוגש בתוך 30 יום מיום ההמצאה לחבר של ההחלטה להוצאה/השעיה. הדיון בערעור ייערך בפני בורר שייקבע על ידי רשם העמותות, כמפורט בהוראות תקנון זה.
פקעה או הופסקה חברותו של חבר
יחזיר זה מיד ולפי דרישה ראשונה את תעודת החבר. לא החזיר את תעודת החבר, רשאית נשיאות הארגון לפרסם ברבים, בדרך הנראית לה, את דבר הפקיעה או הפסקת חברותו של החבר בארגון.

הוצאת חבר
לא יוצא חבר מן הארגון ביוזמת הנשיאות אלא לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה, כאמור לעיל. היה והנסיבות הרלוונטיות מאפשרות זאת, לא יוחלט על הוצאת חבר מן הארגון, אלא לאחר שנשלחה לו התראה על מעשיו וניתן לו פרק זמן מתאים לתיקון המעוות, והיה ולא עשה כן לשביעות רצונה של הנשיאות.

על אף כל המצוין לעיל, הנשיאות תהיה מוסמכת לקיים דיון בעניינו של חבר המועמד להוצאה או השעיה ולקבל החלטה, גם אם החבר לא הופיע לדיון לאחר שהוזמן בדואר רשום, לפי כתובתו המצויה במסמכי הארגון, ונשלחו לו שני זימונים לפחות.

מסמך הנשלח לחבר
כל מסמך שיש לשלחו לחבר על פי הוראות תקנון זה, ישלח באחת הדרכים כדלקמן בהתאם להחלטת הנשיאות, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה:

לכתובת החבר כפי שהיא מופיעה ברשימת החברים במזכירות איפ"א.

ליחידתו של החבר (באם הינו עדיין בשירות פעיל) במכתב אישי.

בהודעה כללית שתפורסם בלוחות המודעות של איפ"א ביחידות ברמת התחנה/מחט"ב/בית הסוהר ומעלה, בין בחלוקה נוספת ידנית לחברים ובין בלעדיה.

בפרסום בעיתון יומי המתפרסם בשפה העברית.